Disclaimer


M Chauffeur Services staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 65665112. M Chauffeur Services behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Beperkte aansprakelijkheid

M Chauffeur Services spant zich in om de inhoud van www.mchauffeurservices.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. M Chauffeur Services aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Voor op www.mchauffeurservices.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan M Chauffeur Services nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij M Chauffeur Services.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van M Chauffeur Services, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


2020| M Chauffeur Services