Algemene voorwaarden M Chauffeur services


Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 M Chauffeur Services: is een eenmanszaak, gevestigd te Roosendaal ingeschreven onder nummer 65665112 bij KvK te Breda.

1.2 Opdrachtgever: degene die schriftelijk of anderszins de bedingen van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.

1.3 Opdrachtnemer: M Chauffeur Services.

1.4 Werkzaamheden: het vervoeren van personen.

1.5 Rijtijd: de tijd die de chauffeur rijdend in de auto van de opdrachtgever doorbrengt.

1.6 Wachttijd: de tijd die de chauffeur wachtend ten behoeve van de opdrachtgever doorbrengt.

1.7 Reistijd: de tijd die de chauffeur reizend van c.q. naar het overeengekomen adres doorbrengt.

1.8 Ronde rit: een rit waarbij het beginadres tevens het eindadres is.

1.9 Enkele rit: de opdrachtgever moet ergens opgehaald worden en naar een andere locatie gebracht worden.


Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en verbintenissen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten waarvoor de uitvoering van derden dienen te worden betrokken.

2.2 Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden dienen door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn bevestigd.


Artikel 3 – Verrichting van werkzaamheden

3.1 Opdrachtgever en de opdrachtnemer komen overeen tot een opdracht voor het uitvoeren van vervoerswerkzaamheden. Opdrachtgever wordt thuis, op kantoor of elders opgehaald. Het vervoer vindt plaats met het voertuig van de opdrachtgever. Opdrachtnemer voert de met opdrachtgever overeengekomen vervoerswerkzaamheden uit.

3.2 De opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden, zonder voorafgaande kennisgeving aan opdrachtgever, te laten verrichten door derden. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door daartoe bekwame personen. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht.


Artikel 4 – Tarieven

4.1 De door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en eventueel andere door de overheid te heffen rechten of belastingen.

4.2 In rekening worden gebracht de uren door de chauffeur rijdend en wachtend doorgebracht plus zijn reistijd. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo veel mogelijk tijdig er van op de hoogte stellen dat hij reiskosten dient te vergoeden met een tarief van € 0,19 per kilometer.

4.3 Alle prijzen en prijswijzigingen zijn onder voorbehoud.

4.4 Per opdracht worden er minimaal vier uren in rekening gebracht.

4.5 Tenzij anders overeengekomen wordt voor nacht- en weekendritten 150% van het geldende uurtarief doorbrekend. Op nationale feestdagen wordt er 150% van het geldende uurtarief doorbrekend. Alleen met schriftelijke goedkeuring van opdrachtnemer kan van deze toeslagen worden afgeweken.

4.6 Eventuele brandstof-, schoonmaak-, of onderhoudskosten van het voertuig waarmee de dienst verleend wordt, alsmede parkeer- en tolgelden, komen te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever en worden als declaratie gespecificeerd op de factuur, welke factuur overeenkomstig de aangegeven wijze dient te worden voldaan.

4.7 Wijzigingen, verhogingen of invoeringen van belastingen en heffingen en andere lasten na de aanbieding of na het tot stand komen van de overeenkomst, brengt opdrachtnemer aan de opdrachtgever in rekening.


Artikel 5 – Betalingen

5.1 Facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld behoudens een uitdrukkelijk ander gestelde termijn van betaling. Na verstrijken van de termijn van 14 dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

5.2 De betalingen aan chauffeurs zijn niet bevrijdend.

5.3 Alle kosten die door opdrachtnemer worden gemaakt om nakoming van de verplichting van de opdrachtgever te bewerkstelligen, zijn ten laste van de opdrachtgever.

5.4 Alle ten behoeve van de invordering te maken gerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de opdrachtgever verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,-

5.5 Een beroep op verrekening, opschorting, korting, schuldvergelijking of anderszins komt aan de opdrachtgever niet toe. Eventuele op de factuur genoemde en daadwerkelijk overeengekomen betalingskortingen vervallen indien het verschuldigde bedrag niet binnen de op factuur genoemde termijn door opdrachtnemer is ontvangen.

5.6 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betaling niet op.


Artikel 6 – Annuleringen

6.1 De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om een overeengekomen rit kosteloos te annuleren, mits de annulering schriftelijk plaatsvindt uiterlijk 48 uur voor de overeengekomen tijd.

6.2 Indien niet tijdig wordt geannuleerd, is opdrachtnemer gerechtigd overeengekomen bedrag bij de opdrachtgever in rekening te brengen, onder de navolgende voorwaarden:

  • indien de annulering plaatsvindt 48 uur voor aanvang van de rit: 30% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 35,-.
  • indien de annulering plaatsvindt na 48 uur doch 24 uur voor aanvang van de rit: 50% van de overeengekomen prijs.
  • indien de annulering plaatsvindt na 24 uur voor aanvang van de rit of op de dag van aanvang van de rit: 100% van de overeengekomen prijs.

6.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een opdracht te annuleren, zonder enige vorm van schadevergoeding verschuldigd te zijn, bij onvoldoende beschikbaarheid van chauffeurs.

6.4 Zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zijn bevoegd om de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van die aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.


Artikel 7 – Aansprakelijkheid Opdrachtnemer

7.1 Overeengekomen afspraken in tijd en datum zijn fatale termijnen, echter enkel en alleen dienend ter indicatie voor de opdrachtgever. Het niet of niet-tijdig bereiken van de bestemming als gevolg van enigerlei vertraging, geeft geen recht op schadevergoeding aan de opdrachtgever.

7.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige (adres)gegevens. Opdrachtnemer is niet verplicht de juistheid van de verstrekte (adres)gegevens te toetsen.

7.3 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. Deze aansprakelijkheid is geregeld in de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten op naam van M Chauffeur Services.

7.4 Tot 15 minuten na retour ontvangen van het ter beschikking gestelde voertuig heeft de opdrachtgever de tijd om over het beheer van het voertuig een klacht in te dienen, mits het voertuig niet door de opdrachtgever verplaatst is van de plek waar opdrachtgever het voertuig voor retour in ontvangst heeft genomen. Na het tijdsbestek van 15 minuten vervallen alle aansprakelijkheden van opdrachtnemer met betrekking tot het voertuig.


Artikel 8 – Verzekeringen

8.1 Opdrachtgever is verantwoordelijk om zich adequaat te verzekeren en zich verzekerd te houden ter dekking van elk risico op verlies en/of beschadiging aan het voertuig of met het voertuig veroorzaakt. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden ter zake. Opdrachtgever verleent opdrachtnemer desgewenst inzage in de polis.

8.2 De opdrachtgever is verplicht deze verzekeringen tijdens de gehele duur van de overeenkomst in stand te houden.


Artikel 9 – Overmacht

9.1 In geval van overmacht, zullen de verplichtingen voor opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst geheel of ten dele worden opgeschort, zolang de overmachttoestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen, ook al was die omstandigheid te voorzien ten tijde van het sluiten van de afspraak.

9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

9.3 De betekenis van overmacht in dezen is: brand; oorlog; terrorisme; rellen en/of demonstraties; onlusten; oorlogsgevaar; noodtoestand; mobilisatie; vijandelijkheden; embargo; bijzondere weersomstandigheden; overstroming; epidemieën; ziekteverzuim; werkstaking; overheidsmaatregelen; bedrijfsstoringen; energiecrises.

9.4 In geval van overmacht, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de overeenkomst gehouden de door hem aan opdrachtnemer verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmachttoestand, aan opdrachtnemer te voldoen.


Artikel 10 – Klachtenprocedure

10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden bij aangetekende schrijven te worden gemeld aan de opdrachtnemer, bij gebreke waarvan de klacht(en) niet in behandeling wordt/worden genomen ongegrond is/zijn.

10.2 Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

10.3 Indien door een chauffeur van de opdrachtnemer schade wordt gereden, dient dit terstond op het werkbriefje vermeld te worden en tevens uiterlijk de volgende dag per aangetekend schrijven gemeld te worden aan de opdrachtnemer. Indien hier niet aan wordt voldaan, zal opdrachtnemer de schade niet in behandeling nemen.Artikel 11 – Toepasselijk recht en forumkeuze

11.1 Elke overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing is, ook in geval van activiteiten op buitenlandse bodem, alsmede de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen van partijen, worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlandse recht.

11.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, die niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement rechtbank Breda, tenzij het geschillen betreft die geen betrekking hebben op het bedrijf of beroep van opdrachtnemer.2020| M Chauffeur Services